Договір публічної оферти про надання послуг

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА “МЕРКУРІЙ” (РНОКПП 21217718), яке діє на підставі Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію підприємства (надалі – «Виконавець»), керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним та/або юридичним особам (надалі – «Замовник») отримати рекламно-інформаційні послуги, передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання рекламно-інформаційних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором, зокрема, але не виключно, шляхом повної або часткової оплати вартості послуг Виконавця у спосіб, передбачений на сайті та/або сторінці в соціальній мережі, яка належать Виконавцеві, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник – фізична або юридична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.
1.5. Веб-портал – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://provse.kh.ua (включаючы його окремі сторінки та піддомени).
1.6. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту.
1.7. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.8. Послуги – в розумінні цього договору: розміщення рекламно-інформаційних матеріалів на сторінках Веб-порталу, які базуються на відомостях про комерційний об’єкт Замовника, отриманих беспосередньо від Замовника, довірених осіб Замовника або з відкритих джерел мережі Інтернет.
1.9. Термін надання послуги – період часу, в рамках якого здійснюється Послуга, який залежить від обраного Замовником Тарифу.
1.10. Тариф – система ставок оплати за надання Послуг яка впливає на вартість Послуги та Термін надання послуги. Кількість та характер Тарифів регламентується внутрішньою бізнес-логікою Веб-порталу та може змінюватись без попередньої згоди та сповіщення Замовника.
1.11. Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для усіх без винятку Замовників. Пропозиції зокрема, але не виключно, є знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.
1.12. Обов’язкові платежі – платежі, без вчинення яких неможливе надання послуги обраної Замовником.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовникові обрані ним Послуги, інформацію про які розміщено на Веб-порталі або отримано під час телефонної розмови або електронного листування з Виконавцем на умовах цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість обраних Замовником Послуг у розмірі й у порядку, зазначеному на Веб-порталі Виконавця та з урахування положень цього Договору.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є:
1) надання Замовником інформації про комерційний об’єкт, щодо якого буде здійснюватись Послуги, в письмовій чи усній формі, або за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку;
2) надання Замовником згоди на отримання Послуг в письмовій чи усній формі, або за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку;
3) повна або часткова оплата вартості Послуги, а у випадку термінового звернення надання згоди щодо її оплати у майбутньому.
Здійснення згаданих дій свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.
3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п. 3.1. цього Договору.
3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність та правоздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед отриманням та/або початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) на веб-порталі Виконавця.
4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися послугами Виконавця та/або направляти листи на електронну пошту info@ecohotels.in.ua стосовно їхнього отримання, звертатися письмово в месенджерах чи за телефоном щодо їхнього отримання, та/або сплачувати (повністю чи частково) їхню вартість. Відповідно, Замовник, який здійснив дії, передбачені п. 3.1 цього Договору та/або цим пунктом, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.
4.5. Договір про надання послуг Виконавцем укладається шляхом отримання згоди від Замовника на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
4.6. Виконавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Веб-порталі. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, цей Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Нерозірвання Замовником Договору в зазначений строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
4.7. У разі внесення змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Веб-порталі не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, окрім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-порталі Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання послуг:
5.1.1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;
5.1.2. оплата Замовником вартості обраних послуг (у випадку коли така оплата є умовою акцепту Договору) у розмірі та у порядку, визначеному Виконавцем із врахуванням інформації, зазначеної на сторінці послуги на Веб-порталі Виконавця.
5.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.
5.3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання обраної Послуги.
5.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.
5.5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Веб-порталі Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних повідомленнях Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку або месенджер Замовника. Інформація щодо термінів (строків) та порядку надання обраної послуги, зазначена на Веб-порталі Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах чи повідомленнях Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку або у месенджер Замовника, є невід’ємною частиною цього Договору.
5.6. Виконавець має право змінити терміни (строки) та порядок отримання Послуги після її замовлення Замовником, попередивши останнього про таку зміну шляхом направлення на його електронну адресу електронного листа чи надіславши повідомлення у месенджер Замовника.
5.7. За порушення морально-етичних норм, у разі іншої некоректної поведінки Замовника під час отримання Послуги Виконавець має право припинити надання Послуги такому Замовнику без компенсації (відшкодування, повернення) її вартості.

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

6.1. Строки надання послуг:
6.1.1. початок надання послуги визначається моментом акцепту цього Договору;
6.2.1. завершення надання послуги визначається як закінчення Терміну надання Послуги згідно обраного Замовником Тарифу.
6.2. За настання обставин, передбачених у п. 6.2.1. цього Договору, Виконавець вважається таким, що повністю, якісно та своєчасно виконав свої обов’язки перед Замовником.

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

7.1. Виконавець має право:
7.1.1. Відмовити Замовнику в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись. У випадку відмови в наданні послуг після їх вартості Замовником, сплачені кошти повертаються з урахуванням вартості частини послуги яка вже була надана Замовнику (сума коштів, що повертається, визначається Виконавцем самостійно).
7.1.2. Надавати Послуги в терміни (строки) на умовах та в обсязі, зазначених на Веб-порталі Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах чи електронних повідомленнях Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку або у месенджери Замовника.
7.1.3. На підставі отриманого від Замовника e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця (в інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їхнього отримання).
7.1.4. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.
7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, змінювати правила сплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Веб-порталі виконавця.
7.1.6. Проводити аудіо- фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при аудіо- фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.
7.2. Обов’язки Виконавця:
7.2.1. Надавати Послуги на умовах цього Договору.
7.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
7.3. Замовник має право:
7.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Веб-порталі Виконавця.
7.3.2. Звертатися до Виконавця для внесення змін в рекламно-інформаційні матеріали розміщені на Веб-порталі Виконавця, які стосуються комерційного об’єкту Замовника або інформації о наданні послуг Замовником або його представником, що розміщена на Веб-порталі Виконавця.
7.3.3. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.
7.4. Обов’язки Замовника:
7.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.
7.2.2. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п. 3.1. цього Договору.
7.4.3. Виконувати умови цього Договору.
7.4.4. Інформувати Виконавця про всі відомі обставини та надавати Виконавцю повну і правдиву інформацію та всі необхідні й достовірні документи, які мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.
7.4.5. На вимогу Виконавця надати всю інформацію, документи, фото- та відеоматеріали, які не були надані раніше та мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.
7.4.6. Своєчасно у встановлені цим Договором строки та у повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг.
7.4.7. Своєчасно сплатити обов’язкові платежі, якщо це необхідно для надання Виконавцем послуг, зумовлених цим Договором.
7.4.8. Ретельно ознайомлюватися із всіма матеріалами, підготовленими Виконавцем і наданими Замовнику для ознайомлення, та негайно інформувати Виконавця у разі наявності зауважень чи побажань щодо їхнього змісту (та/або у випадку виявлення в них будь-яких розбіжностей, невідповідностей чи інших недоліків тощо).
7.4.9. Не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Виконавця.
7.4.10. Дотримуватись ввічливості й толерантності у спілкуванні з Виконавцем.
7.4.11. Не чинити перешкод Виконавцю під час виконання останнім умов цього Договору у вигляді: несплати вартості послуг, обов’язкових платежів, неповідомлення або несвоєчасного повідомлення інформації та/або ненадання чи несвоєчасного надання Виконавцю документів, надання яких передбачено цим Договором, інших дій, які перешкоджають Виконавцю своєчасно та належним чином виконати свої обов’язки за цим Договором.
7.5. Замовнику заборонено, якщо інше не передбачено умовами надання конкретної Послуги:
7.5.1. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.2. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги, або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.3. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цього Договору.
7.5.4. Передавати та/або надавати доступ до будь яких отриманих матеріалів чи іншої інформації будь-яким третім особам без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.5. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, а також інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, яка спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права.
7.5.6. Вчиняти інші дії, не передбачені цим Договором, але такі, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення чи порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб.

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Веб-порталі Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування в месенджерах), та не може змінюватись без попередньої домовленості Сторін. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Веб-порталі (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування із Замовником у месенджерах).
8.2. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Веб-порталі Виконавця (та/або конкретній сторінці обраної послуги).
8.3. Послуги Виконавця, згідно з Договором, надаються Виконавцем після повної, 100 (сто) відсоткової їх оплати Замовником. Така оплата вартості Послуги означає ознайомлення і повну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору. У випадку надання вказаних послуг до моменту їх оплати (з огляду на терміновість чи інші обставини) Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання вимоги щодо її оплати.
8.4. Замовники мають змогу отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його власний розсуд.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку свідомого надання Замовником неправильних даних, інформації, документів, фото- та відеоматеріалів, Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки, а претензії таких Замовників не розглядаються.
9.2. Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання Послуги у випадках, коли:

  • пошкодження, знищення чи викрадення матеріально-технічних засобів, необхідних Виконавцю для надання Послуги Замовнику;
  • пошкодження чи знищення матеріально-технічних засобів, необхідних Виконавцю для надання Послуги Замовнику, що відбулося внаслідок пожежі, пошкодження комунікацій або залиття приміщення, які сталися не з вини Виконавця;
  • вилучення матеріально-технічних засобів, необхідних Виконавцю для надання Послуги Замовнику, що здійснено правоохоронними органами;
  • матеріально-технічних засобів, необхідних Виконавцю для надання Послуги Замовнику пошкоджено або знищено внаслідок таких обставин непереборної сили (форс-мажор), як: війна, стихійне лихо (повінь, землетрус, сель, цунамі), масові заворушення тощо.

9.3. У випадку неповного та/або несвоєчасного надання чи надання Замовником неналежної інформації, документів, фото- та відеоматеріалів необхідних для виконання своїх зобов’язань, несвоєчасної сплати обов’язкових платежів, або невиконання (неналежне виконання) умов п. 7.4.8. цього Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення (невиконання) зобов’язань, що виникають із цього Договору, або за їхнє неповне/неякісне/несвоєчасне виконання.
9.4. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Замовника, розладу стану здоров’я Замовника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання/надання Послуги.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, внаслідок його дій чи бездіяльності.
9.6. Сторони дійшли згоди, що сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов цього Договору) обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Послугу Виконавця.
9.7. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) у порядку, передбаченому цим Договором.
9.8. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.
9.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту рекламно-інформаційних матеріалів, які є частиною Послуги, очікуванням Замовника.
9.11. Виконавець не несе відповідальності за невключення рекламно-інформаційних матеріалів, які є частиною Послуги, в пошуковий індекс пошукових інформаційних систем (Google, Bing, Yahoo, Yandex тощо).
9.12. У випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п. 8.3. цього Договору більше ніж на 5 робочих днів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.
9.13. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п. 8.3. цього Договору більше ніж на 30 календарних днів або не сплати вартості наданих послуг чи у випадку відмови здійснити оплату Виконавець має право розмістити в мережі інтернет та/або на сторінках в соціальних мережах інформацію про Замовника як про ненадійного контрагента (замовника).
9.14. Усі спори, що виникають із цього Договору, або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.
9.15. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом – відповідно до чинного процесуального законодавства України.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін – і яких не можна передбачити чи уникнути, включно: військові дії, громадські заворушення, антитерористичні операції, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін;
10.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків;
10.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3-х днів із моменту настання таких обставин. Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;
10.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;
10.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником та діє до моменту отримання замовленої Послуги (зокрема, настанням обставин зазначених в п. 6.2.1. цього Договору);
11.2. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11.3. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному Веб-порталі Виконавця.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Замовником, у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Замовника, третіх осіб, технології. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає дозвіл на збирання та обробку його персональних даних – для цілей, пов’язаних із наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.
12.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику повідомляється:
12.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника є Виконавець.
12.2.2. Персональні дані Замовника обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
12.2.3. Із метою обробки персональних даних, зазначеною у цьому Договорі, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ, анкетні дані, адреса реєстрації.
12.2.4. Із персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеосіблення, знищення персональних даних.
12.2.5. Персональні дані Замовника без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення його не можуть бути передані третім особам – за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та випадків, передбачених іншими Законодавчими актами.
12.2.6. Персональні дані Замовника оброблятимуться з моменту їхнього отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого їх буде знищено Виконавцем у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Замовника зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України, після чого їх буде знищено у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних.
12.2.7. Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово, надіславши Виконавцю запит, але у цьому разі втрачає право на отримання Послуги (без відшкодування її вартості).
12.2.8. Замовник володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
12.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Замовник надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які зазначені у цьому Договорі.
12.3. Замовник має право на отримання Послуги виключно у випадку дотримання ним всіх вимог цього Договору.
12.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Договору та/або питань, не урегульованих ним, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
12.5. У разі відмови Замовника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не приймаються і не розглядаються, а сплачена вартість послуги Замовнику не повертається та у будь-який спосіб не відшкодовується.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
13.2. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група, 5 %). До припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України Виконавець може використовувати особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, та буди платником єдиного податку зі ставкою 2% від розміру доходу.
13.3. Укладаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.
13.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України – і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору, без винятку і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.
13.5. Сторони дійшли згоди, що строк позивної давності за цим договором складає 4 (чотири) роки.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адресу для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Замовник може звернутися з питань надання Послуг, можна дізнатися на сайті Виконавця. У випадку звернення Замовника до Виконавця за допомогою телефону Замовник погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Замовника.